Holzhandlauf mit Stahluntergurt

Chromstahl Handlauf

Chromstahlhandlauf in Kombination